Naši članovi

Intelektualne teškoće su složena pojava stanja djeteta odnosno osobe, što je teško jedinstveno odrediti jer sadrži medicinske, psihološke, pedagoške i socijalne odrednice. Naime, nema jedne zadovoljavajuće definicije koja bi izrazila svu njezinu složenost.
Područja adaptivnih vještina su: komunikacija, briga o sebi, stanovanje, socijalne vještine, samousmjeravanje, zdravlje i sigurnost, funkcionalna akademska znanja, slobodno vrijeme i rad.“

Lake intelektualne teškoće – približni kvocijent inteligencije proteže se između 50 i 69, što odgovara mentalnoj dobi od 9 do 12 godina. Obuhvaća neke teškoće pri učenju, dok su mnogi odrasli s tim stupnjem intelektualne teškoće sposobni za rad i ostvarivanje socijalnih kontakata.


Umjerene intelektualne teškoće – približni kvocijent inteligencije proteže se između 35 i 49, što odgovara mentalnoj dobi od 6 do 9 godina. Moguć je određen stupanj nezavisnosti, uključujući komuniciranje, učenje i brigu o sebi, odrasle osobe s tim stupnjem intelektualne teškoće trebaju razne oblike potpore za život i rad.


Teške (teže) intelektualne teškoće – približni kvocijent inteligencije proteže se između 20 i 34, što odgovara mentalnoj dobi od 3 do 6 godina. Potrebna kontinuirana pomoć okoline.


Duboke (teške) intelektualne teškoće – približni kvocijent inteligencije je ispod 20, što odgovara mentalnoj dobi ispod 3 godine. Potrebna stalna pomoć i njega, ozbiljna ograničenja u komunikaciji i pokretljivosti.


Udruga okuplja korisnike sa svim oblicima navedenih intelektualnih teškoća. Korisnici su osobe s intelektualnim teškoćama koje su navršile 21 godinu života i kojima je završilo školovanje, ostaju sami kod kuće, a treba im podrška u okviru organiziranog dnevnog boravka, roditelji im rade, a nemogu ostati sami kod kuće. Prema dijagnozama u udrugu dolazi -8 osoba s Down SY, 1 osoba iz poremećaja Autističnog spektra, 2 osobe s intelektualnim teškoćama i pridruženim psihičkim smetnjama, od kojih je jedna s dijabetesom, 1 s lakim intelektualnim teškoćama sa slabovidnošću, 1 gluhonijema osoba s lakim intelektualnim teškoćama, 15 osoba s umjerenim intelektualnim teškoćama i 13 s lakim intelektualnim teškoćama.